Ανακοινώσεις

Ψήφισμα Συγκλήτου Γ.Π.Α.

Η Σύγκλητος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Συνεδρία:611/21.02.2024) αφού έλαβε υπόψη:

(α) το νομοσχέδιο με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»

(β) την απόφαση της Συγκλήτου (Συνεδρία:609/29.12.2023)

(γ) τη συζήτηση μεταξύ των μελών της Συγκλήτου

Αποφασίζει, ομόφωνα, τα ακόλουθα:

Όσον αφορά το Μέρος Β:

 1. Αναφορικά με τα άρθρα (13-126) τα οποία σχετίζονται με την ενίσχυση και τη λειτουργία του Δημόσιου Πανεπιστημίου, κρίνει πως η προτεινόμενη μείωση (Άρθρο 91) κατά 10% (από 80% σε 70%) της τακτικής επιχορήγησης με βάση την κατανομή που προτείνει η ΕΘΑΑΕ, θα δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες λειτουργίας στα περιφερειακά, ιδίως Τμήματα και αντίστοιχα Πανεπιστήμια. Θεωρεί επίσης πως τα αποτελέσματα της εφαρμογής της ισχύουσας αναλογίας (80-20) πρέπει να κριθούν σε ικανό βάθος χρόνου, ενώ επίσης θεωρεί ότι η χρηματοδότηση για την επίτευξη των στόχων του Κριτηρίου Α θα έπρεπε ούτως ή άλλως να αντιστοιχεί στο 100% της τακτικής επιχορήγησης και η αντίστοιχη επίτευξη των στόχων στα υπόλοιπα Κριτήρια (Β-Ε) να συνδέεται με ενίσχυση επιπλέον της τακτικής χρηματοδότησης.
 2. Η Σύγκλητος θεωρεί ότι ο προβλεπόμενος τρόπος συγκρότησης και λειτουργίας της Επιτροπής Ερευνών (Ε.Ε.) (Άρθρο 92) με την άμεση εκλογή των έξι (6) μελών από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος με ενιαίο ψηφοδέλτιο ενέχει τον κίνδυνο άνισης εκπροσώπησης των Σχολών στην Ε.Ε. οπότε προτείνει να υπάρξει ρύθμιση ως προς τη σχετική ποσόστωση.
 3. Επίσης η Σύγκλητος θεωρεί ότι η δυνατότητα μεταφοράς στρατηγικής φύσης αρμοδιοτήτων από τη Σύγκλητο στον Πρύτανη (άρθρο 45) και κατά αναλογία αρμοδιοτήτων της Γ.Σ. της Σχολής/Τμήματος στον Κοσμήτορα/Πρόεδρο (άρθρα 46 και 48) αποδυναμώνει τον συλλογικό χαρακτήρα της λήψης των σχετικών αποφάσεων των εν λόγω οργάνων ενώ ενισχύει υπέρμετρα τα μονοπρόσωπα όργανα.
 4. Αναγνωρίζονται ως θετικές οι προτεινόμενες βελτιώσεις σε θέματα εγκρίσεων και τροποποιήσεων του τακτικού προϋπολογισμού και την οργάνωση ξενόγλωσσων Π.Π.Σ. και Π.Μ.Σ, καθώς και στις διαδικασίες των ΕΛΚΕ. Ωστόσο διαπιστώνεται η απουσία ρυθμίσεων οι οποίες θα ενίσχυαν σημαντικά το αυτοδιοίκητο, κυρίως ως προς το σκέλος της δυνατότητας του στρατηγικού αναπτυξιακού του σχεδιασμού. Αντίθετα, όπως συνέβη με τον ν. 4957/2022, παρατηρείται μία υπερρυθμιστική προσέγγιση για όλα τα θέματα που αφορούν τη διοίκηση και τις εκλογές οργάνων διοίκησης. Ενδεικτικά αναφέρονται οι ακόλουθες επισημάνσεις και προτάσεις:
  • Να απαλειφθεί η απαίτηση της έγκρισης από το Υπουργείο των τροποποιήσεων του εγκεκριμένου αναλυτικού προϋπολογισμού του ΑΕΙ εφόσον δεν επιφέρουν μεταβολή προς τα άνω του συνολικού ποσού (Άρθρο 43).
  • Να μην προβλέπεται η δυνατότητα εκλογής Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος από συναφές Τμήμα (Άρθρο 49).
  • Να μην έχει αρμοδιότητα το Συμβούλιο Διοίκησης στον έλεγχο νομιμότητας στις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης των μελών ΔΕΠ (Άρθρο 76).
  • Να δοθεί περισσότερος χρόνος και πόροι για την ολοκλήρωση της διαδικασίας απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας των Ιδρυμάτων (Άρθρο 116).

Όσον αφορά το Μέρος Δ:

 1. Η Σύγκλητος υπενθυμίζει πως με βάση το Άρθρο 16 του Συντάγματος η Ανώτατη Εκπαίδευση οφείλει να έχει αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα.
 2. Θεωρεί επίσης πως η περιγραφή του προτεινόμενου πλαισίου λειτουργιάς των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε) σε μόλις 28 άρθρα (127-155), αποτελεί́ ένα σύνολο γενικών διατυπώσεων, παραπέμποντας σχεδόν για όλα τα κρίσιμα θέματα στους Εσωτερικούς Κανονισμούς των Μητρικών Ιδρυμάτων. Αναδεικνύεται έτσι η προοπτική της άνισης κανονιστικής μεταχείρισης των εν λόγω Ν.Π.Π.Ε σε σχέση με τα Δημόσια Πανεπιστήμια και της πιθανής ανεξέλεγκτης λειτουργίας τους, ιδιαίτερα όσον αφορά την τήρηση των συνθηκών πλήρους ακαδημαϊκής ελευθερίας, τις εργασιακές σχέσεις και σειρά άλλων θεμάτων. Με τον τρόπο αυτό, πέραν των άλλων, δημιουργούνται συνθήκες ακραίου αθέμιτου ανταγωνισμού.
 3. Τέλος η Σύγκλητος θεωρεί ότι απαιτείται άμεσα (α) η σημαντική, ουσιαστική και μόνιμη ενίσχυση του Δημοσίου Πανεπιστημίου έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η ποιοτική, δωρεάν και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα (Άρθρο 16), με χρηματοδότηση της αύξησης του προσωπικού όλων των κατηγοριών και των υποδομών έτσι να καταλήξουν να αντιστοιχούν τουλάχιστον στον μέσο ευρωπαϊκό όρο και (β) η ευρύτερη μελέτη αποτύπωσης των αναγκών ανά γνωστικό πεδίο, από την οποία να προκύπτει η αποτύπωση των αντικειμενικών εθνικών αναγκών σε αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης.