ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Σχολή Επιστημών των Φυτών
Τμήμα Δασολογίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος
Μεταπτυχιακό Τμήμα «Οικολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος»

Δημοκρατίας 3, 36100 Καρπενήσι
Τηλ. 22370-23282, 22370-25063, email: environment@aua.gr