Επικοινωνία

Π.Μ.Σ. Οικολογία και Διαχείριση Περιβάλλοντος
Δημοκρατίας 3 
36100 Καρπενήσι
τηλ. 2237023282
φαξ 2237024035
email: environment@aua.gr

Περιγραφή

Το Π.Μ.Σ. του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απονέμει 
Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογία και Διαχείριση περιβάλλοντος» -
“Master of Science in Ecology and Management of the Environment”, 
μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Τα μαθήματα, (θεωρία, εργαστήριο, ή ασκήσεις πράξης) διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, 
συνολικά 14 ώρες ανά εβδομάδα για τα 2 πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα).

 

Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής 
ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων 
ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΦΠ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τμημάτων Δασολογίας 
των Πανεπιστημίων, συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων που θεραπεύουν τα γνωστικά 
αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος ΤΕΙ 
ή Πανεπιστημίου
Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και μισό (1,5) 
ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα
Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (σύνολο 3000 για το συνολικό 
διάστημα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.). Εξαιρούνται οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη 
φοίτησης βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του αρ. 35 του Ν. 4485/2017.
Μαθήματα ΠΜΣ

ΜΠ11 - Εργαλεία και Μεθοδολογία Έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες
ΜΠ12 - Οικολογία και Φυσικοί Πόροι
ΜΠ13 - Περιβαλλοντικά Προβλήματα
ΜΠ14 - Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον
ΜΠ21 - Διαχείριση περιβάλλοντος
ΜΠ22 – Οικοσυστημικές υπηρεσίες
ΜΠ23 – Αστικό και Περιαστικό Πράσινο
ΜΠ24 – Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης περιβάλλοντος
ΜΠ30 Διπλωματική εργασία Master Thesis
Δικαιολογητικά
1) Έντυπη αίτηση η οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
2) Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3) Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./
ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Οι φοιτητές από ιδρύματα της 
αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, 
σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
4) Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
5) Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
6) Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
7) Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κλπ.
8) Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
9) Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
10) Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ.
11) Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, 
εθελοντική εργασία κλπ (εάν υπάρχουν).
12) Υπεύθυνη δήλωση ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά κλπ) είναι γνήσια και 
αληθή αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία κατέχει ο υποψήφιος και θα, προσκομιστούν 
σε περίπτωση ελέγχου.