Χρήσιμες πληροφορίες

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο διάστημα από 24-6-2019 έως 30-8-2019

Επικοινωνία

τηλ. 2237023282
φαξ 2237024035
email: environment@aua.gr
Δημοκρατίας 3
36100 Καρπενήσι

Υποψήφιοι

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, κατά σειρά, πτυχιούχοι Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή των ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των Τμημάτων ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΦΠ των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, των Τμημάτων Δασολογίας των Πανεπιστημίων, συναφών Τμημάτων Τ.Ε.Ι. και Πανεπιστημίων που θεραπεύουν τα γνωστικά αντικείμενα της Οικολογίας και του Περιβάλλοντος καθώς και οποιοδήποτε άλλου Τμήματος ΤΕΙ ή Πανεπιστημίου

Διάρκεια σπουδών

Η χρονική διάρκεια σπουδών για την απονομή του Μ.Δ.Ε. είναι ένα και μισό (1,5) ακαδημαϊκά έτη (Κύκλος Σπουδών) και κατανέμεται σε τρία (3) εξάμηνα

Τέλη φοίτησης

Τα δίδακτρα ορίζονται σε 1.000 ευρώ ανά εξάμηνο σπουδών (σύνολο 3000 για το συνολικό διάστημα παρακολούθησης του Π.Μ.Σ.). Εξαιρούνται οι φοιτητές που απαλλάσσονται από τέλη φοίτησης βάσει των προβλεπομένων στις διατάξεις του αρ. 35 του Ν. 4485/2017.

Μαθήματα ΠΜΣ

ΜΠ11 - Εργαλεία και Μεθοδολογία Έρευνας στις περιβαλλοντικές επιστήμες
ΜΠ12 - Οικολογία και Φυσικοί Πόροι
ΜΠ13 - Περιβαλλοντικά Προβλήματα
ΜΠ14 - Θεσμικό πλαίσιο για το περιβάλλον
ΜΠ21 - Διαχείριση περιβάλλοντος
ΜΠ22 – Οικοσυστημικές υπηρεσίες
ΜΠ23 – Αστικό και Περιαστικό Πράσινο
ΜΠ24 – Εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης περιβάλλοντος
ΜΠ30 Διπλωματική εργασία Master Thesis

Το Π.Μ.Σ. του Γενικού Τμήματος του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στην «Οικολογία και Διαχείριση περιβάλλοντος» -“Master of Science in Ecology and Management of the Environment”, μετά την πλήρη και επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών με βάση το πρόγραμμα σπουδών.

Τα μαθήματα, (θεωρία, εργαστήριο, ή ασκήσεις πράξης) διδάσκονται Παρασκευή και Σάββατο, συνολικά 14 ώρες ανά εβδομάδα για τα 2 πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα).

Απαραίτητα δικαιολογητικά

Πατήστε πάνω στη φωτογραφία για να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολητικά