1)   Έντυπη αίτηση η οποία θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή.
2)   Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
3)   Αντίγραφο πτυχίου / διπλώματος (με την αντίστοιχη αναγνώριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π./ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., αν προέρχεται από Α.Ε.Ι. του εξωτερικού). Οι φοιτητές από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από τον ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/17.
4)   Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας ή Παραρτήματος Διπλώματος.
5)   Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας.
6)   Αποδεικτικά καλής γνώσης μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας.
7)   Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια, διακρίσεις (εάν υπάρχουν), κλπ.
8)   Δύο Συστατικές Επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη ΔΕΠ.
9)   Αποδεικτικά συμμετοχής σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα ανταλλαγών (εάν υπάρχουν).
10)  Πιστοποιητικά γνώσης χρήσης Η/Υ.
11)  Επιπρόσθετα προσόντα όπως ειδικά σεμινάρια, μελέτες, πτυχία συμπληρωματικής εκπαίδευσης, εθελοντική εργασία κλπ (εάν υπάρχουν).
12)  Υπεύθυνη δήλωση ότι τα κατατεθέντα δικαιολογητικά (πιστοποιητικά κλπ) είναι γνήσια και αληθή αντίγραφα των πρωτοτύπων τα οποία κατέχει ο υποψήφιος και θα, προσκομιστούν σε περίπτωση ελέγχου.